Paragrafen

Kapitaalgoederen

Inleiding
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 20.0024), staat in artikel 10 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

Kapitaalgoederen zijn de zaken die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren; het zijn grote zaken die meestal veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan. De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn gerealiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

a.   Wegen (incl. civiele kunstwerken)
b.   Openbare verlichting
c.   Riolering (incl. water)
d.   Groen (incl. bomen)
e.   Speeltoestellen
f.   Begraafplaats
g.   Gebouwen

  1. Van de kapitaalgoederen, bedoeld onder 1, worden aangegeven:

a.   het beleidskader
b.   de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
c.   de vertaling van de financiële consequenties in de begroting


De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplichten en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. Onderdeel van de beheerplannen zijn de 'einde levensduur vervangingen' van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte; denk aan riolering, wegen en civiele kunstwerken. Het beheer van de openbare ruimte verandert echter snel, niet langer traditioneel maar toekomstgericht of kansgestuurd. Elke vervanging is zo een kans voor vernieuwing. Vernieuwing die rekening houdt met de maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen. Vernieuwing waar klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie integraal worden meegenomen. De opgave hierbij is om de vervangings- en vernieuwingsinvesteringen van de kapitaalgoederen te combineren met die van andere investerende partijen zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en sociale partners.

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen, zijn van wezenlijk belang. De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen.

De beheerplannen geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor benodigde budgetten.

In de volgende paragrafen wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties 2023.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17