Bijlagen

Verplichte BBV indicatoren

In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 ‘w-vragen’ (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties.

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma’s.

Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
  • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
  • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
  • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
  • er worden bestaande bronnen gebruikt;
  • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
  • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de gemeenten zelf ingevuld. In verband met de ambtelijke fusie zijn juist deze gegevens voor onze gemeenten niet beschikbaar aangezien de budgetten voor bedrijfsvoering, overhead e.d. overgezet zijn naar onze GR.

In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeente gepresenteerd. Als vergelijking zijn tevens de landelijke cijfers opgenomen en de cijfers van onze samenwerkingsgemeente Boxtel. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren per augustus 2022.

Indicator

eenheid

periode

gebied / dimensie

waarde

bron

omschrijving

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

Nederland

2,5

DUO/Ingrado

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Boxtel

3,1

Sint-Michielsgestel

2

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2020

Nederland

6

CBS Jeugd

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

4

Sint-Michielsgestel

2

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2020

Nederland

2

CBS Jeugd

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

2

Sint-Michielsgestel

1

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

Nederland

805,5

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

783,3

Sint-Michielsgestel

502,7

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2021

Nederland

700

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Boxtel

680

Sint-Michielsgestel

580

Demografische druk

%

2022

Nederland

70,3

CBS Bevolkingsstatistiek

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Boxtel

78,8

Sint-Michielsgestel

80,7

Functiemenging

%

2021

Nederland

53,3

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Boxtel

52,9

Sint-Michielsgestel

42,7

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

Nederland

733

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Boxtel

724

Sint-Michielsgestel

796

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

Nederland

810

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Boxtel

788

Sint-Michielsgestel

871

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2017

Nederland

217

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Boxtel

242

Sint-Michielsgestel

290

2018

Nederland

230

Boxtel

249

Sint-Michielsgestel

299

2019

Nederland

250

Boxtel

267

Sint-Michielsgestel

322

2020

Nederland

271

Boxtel

284

Sint-Michielsgestel

341

2021

Nederland

290

Boxtel

298

Sint-Michielsgestel

361

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2020

Nederland

1

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

1

Sint-Michielsgestel

0

Jongeren met jeugdbescherming

%

2021

Nederland

1,2

CBS Jeugd

Boxtel

1,1

Sint-Michielsgestel

0,7

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

Nederland

12,9

CBS Jeugd

Boxtel

11,7

Sint-Michielsgestel

9,7

Jongeren met jeugdreclassering

%

2021

Nederland

0,3

CBS Jeugd

Boxtel

0,2

Sint-Michielsgestel

-

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

Nederland

202

CBS - Participatiewet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Boxtel

210,4

Sint-Michielsgestel

99,4

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

1,3

CBS - Diefstallen

Boxtel

1,4

Sint-Michielsgestel

1

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

4,3

CBS - Criminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Boxtel

4,2

Sint-Michielsgestel

1,9

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

6,1

CBS - Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag
zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Boxtel

5

Sint-Michielsgestel

5,1

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

1,8

CBS - Diefstallen

Boxtel

0,5

Sint-Michielsgestel

0,3

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

Nederland

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Boxtel

69,8

Sint-Michielsgestel

72

Niet-sporters

%

2020

Nederland

49,3

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Boxtel

43,9

Sint-Michielsgestel

43,8

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2021

Nederland

8,9

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Boxtel

5,1

Sint-Michielsgestel

15,4

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

Nederland

170

CBS statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Boxtel

151

Sint-Michielsgestel

110

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2020

Nederland

26,8

berekening

Boxtel

10

Sint-Michielsgestel

19,6

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

Nederland

431,2

CBS - Participatiewet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Boxtel

240,7

Sint-Michielsgestel

152,6

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

Nederland

19

DUO/Ingrado

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school.
De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Boxtel

11

Sint-Michielsgestel

9

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2017

Nederland

11

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 18 jaar. Jongeren van 12 t/m 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Boxtel

15

Sint-Michielsgestel

6

2018

Nederland

10

Boxtel

18

Sint-Michielsgestel

7

2019

Nederland

11

Boxtel

12

Sint-Michielsgestel

11

2020

Nederland

10

Boxtel

6

Sint-Michielsgestel

5

2021

Nederland

7

Boxtel

8

Sint-Michielsgestel

3

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2021

Nederland

165,1

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Boxtel

148,1

Sint-Michielsgestel

174,7

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2021

Nederland

1,9

DUO/Ingrado

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.
De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Boxtel

1,8

Sint-Michielsgestel

1

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17