Financiën

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad de Eerste bestuursrapportage 2022 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 2023. Het begrotingssaldo heeft zich na de vorige begroting 2022-2025 als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begrotingssaldo begroting 2022-2025

980,6

162,0

216,9

275,8

867,5

Mutaties na vaststelling begroting 2022:

- 2e bestuursrapportage 2021

-244,0

657,2

629,9

560,1

467,8

- 1e bestuursrapportage 2022

1.092,0

830,7

1.683,9

2.026,5

-2.198,3

- rekenkamer onderzoek

-30,0

-15,0

Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2023

1.798,6

1.634,9

2.530,7

2.862,4

-863,0

Mutaties verwerkt in deze begroting:

- diverse mutaties begroting 2023-2026

3,9

3,9

3,9

-6,6

- uitwerking bestuursakkoord

-50,0

-90,0

-40,0

-40,0

-40,0

Begrotingssaldo begroting 2023-2026

1.748,6

1.548,8

2.494,6

2.826,3

-909,6

Het begrotingsjaar 2023 is sluitend en kent een positief begrotingssaldo. Ditzelfde geldt voor de begrotingsjaren 2024 en 2025. Het structurele beeld (2026) geeft echter een negatief begrotingssaldo waarmee dus sprake is van een niet sluitende begroting.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het Rijk heeft toegezegd in september 2022 na het verschijnen van de Miljoenennota met een reactie te komen op de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Tevens zijn recent het rapport 'Financiële ruimte gemeenten 2022-2028' en de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' gepubliceerd. Welke gevolgen dit allemaal heeft voor onze gemeente is nog niet duidelijk.


Begrotingsmutaties
In deze begroting is een beperkt aantal nieuwe mutaties meegenomen. Bij de Eerste bestuursrapportage 2022 zijn eerder al nieuwe en autonome ontwikkelingen meegenomen voor de meerjarenbegroting 2023-2026.

In deze Begroting 2023 hebben we de concrete ambitie en gevolgen van het bestuursakkoord toegelicht als voorgenomen beleid bij de betreffende beleidsproducten. Met uitzondering van twee concrete onderdelen (bibliotheek en Meerse Plas) is de financiële vertaling voor de begroting hier nog niet aan gekoppeld.

Voor een incidenteel deel nemen we gevolgen voor de begroting mee als 1e wijziging op de begroting 2023, waarbij we budget beschikbaar stellen voor armoedebeleid en aanvullende reserveringen doen voor toekomstige investeringen in onderwijsaccommodaties en maatschappelijke voorzieningen. De begrotingssaldi voor de jaren 2023-2025 bieden hiervoor de ruimte.

De structurele gevolgen van het bestuursakkoord nemen we mee na de integrale afweging bij de Kadernota 2024. Ook gaan we dan in op de dekkingsmogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn.

Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt.

Mutaties begroting
(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Autonome ontwikkelingen en besluiten:

- Mutaties < € 5.000)

3,9

3,9

3,9

3,9

- Voorgenomen investering verkeersmaatregelen fase 2 Oud Herlaer (kapitaallasten investering € 95.500)

-10,5

Budgetneutrale mutaties:

- Ontwikkeling diverse budgetten vanwege prijsontwikkeling

-642,4

-716,8

-743,1

-771,1

- Inzet stelpost prijsindexering

642,4

716,8

743,1

771,1

Uitwerking bestuursakkoord:

- Onderhoud Meerse Plas: In het versterken van de recreatieve- en toeristische waarden in onze gemeente hebben we de ambitie om de Meerse Plas aantrekkelijker te maken voor dagrecreanten en daardoor een hogere recreatiedruk te bewerkstelligen. In dat geval zal een hogere mate van dagelijks- en periodiek onderhoud en beheer nodig zijn om bezoekers een schone en vooral veilige omgeving te bieden onder andere in lijn met de eisen en voorschriften die aan een dergelijke voorzieningen worden toegekend.

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

- Bibliotheekvoorziening: Voor de bibliotheken stellen we extra budget beschikbaar in 2022 en 2023 om de periode tot aan de raadsdiscussie te overbruggen.

-50,0

-50,0

- Overige ontwikkelingen

Pm

Pm

Pm

Pm

Totaal effect mutaties begrotingssaldo

-50,0

-86,1

-36,1

-36,1

-46,6

De mutaties voor het jaar 2022 verwerken we als begrotingsmutatie met de Tweede bestuursrapportage 2022.

Zoals ook al bij de Eerste bestuursrapportage 2022 is toegelicht zien we voor de jaren tot en met 2025 een positieve ontwikkeling van onze algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het jaar 2026 geeft echter een ander beeld. In dat jaar wordt alsnog de eerder opgeschorte opschalingskorting doorgerekend en is sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres. Beide ontwikkelingen betekenen een negatief effect op onze structurele inkomsten van € 3,7 miljoen vanaf 2026 ten opzichte van 2025. Dit is daarmee de belangrijkste reden van de negatieve ontwikkeling van het begrotingssaldo van 2025 naar 2026 voor de 1e wijziging van de begroting 2023.


Ontwikkeling begrotingssaldo voor en na 1e wijziging begroting 2023

De begrotingssaldi vanuit de begrotingsjaren 2023-2025 zetten we in tot een resterende saldo van maximaal € 500.000, ter dekking van het bestuursakkoord. Hiermee realiseren we begrotingsruimte voor de toekomst. We verwerken dit via de 1
e wijziging op de begroting 2023.

Samenvattend zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo voor en na de 1e wijziging op de begroting 2023:

Ontwikkeling begrotingssaldo, 1e wijziging begroting
(x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begrotingssaldo begroting 2023-2026 voor 1e wijziging

1.748,6

1.548,8

2.494,6

2.826,3

-909,6

Gevolgen bestuursrakkoord 1e wijziging begroting 2023:

- armoedebeleid: extra aandacht voor verborgen armoede en de toenemende problematiek van werkende armen

-40,0

-40,0

-40,0

- reservering voor toekomstige onderwijsinvesteringen

-504,4

-977,3

-1.143,2

- reservering voor toekomstige investeringen

-504,4

-977,3

-1.143,2

- structurele gevolgen bestuursakkoord en dekkingsmaatregelen

Pm

Begrotingssaldo begroting 2023-2026 na 1e wijziging

1.748,6

500,0

500,0

500,0

-909,6

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17