Financiën

Inzicht in baten en lasten Begroting 2023

Inzicht baten Begroting 2023
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2023. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar bedragen ruim € 74 miljoen. Deze baten worden gepresenteerd:

  • als baten per programma
  • als baten per inkomstensoort.

Baten per programma
De voor het jaar 2023 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Baten

%

Duurzaamheid

5.855

7,90%

Sociaal domein

5.847

7,89%

Leefomgeving

4.098

5,53%

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

694

0,94%

Ruimtegevend bestuur

57.633

77,75%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

74.127

100,00%

Baten per inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Baten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

46.679

62,97%

belastingen, leges en heffingen

14.594

19,69%

rijksbijdragen

4.633

6,25%

bijdragen derden

1.899

2,56%

administratief

1.887

2,55%

resultaatbestemming

1.484

2,00%

huren en pachten

1.401

1,89%

rente en dividend

551

0,74%

grondverkopen

496

0,67%

inkomens- en vermogensoverdrachten

226

0,31%

taakstelling

206

0,28%

vrijval voorziening

71

0,10%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

74.127

100,00%


Samenvattend bestaan dus ongeveer 88% van de gemeentelijke baten uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt € 1,5 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.


Inzicht lasten Begroting 2023
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2023. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar bedragen eveneens € 74 miljoen. Deze lasten worden gepresenteerd:

  • als lasten per programma
  • als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma
De voor het jaar 2023 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Lasten

%

Duurzaamheid

7.202

9,72%

Sociaal domein

33.936

45,78%

Leefomgeving

11.973

16,15%

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5.331

7,19%

Ruimtegevend bestuur

15.684

21,16%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

74.127

100,00%

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Lasten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

19.883

26,82%

overige goederen en diensten

11.320

15,27%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

7.335

9,90%

wmo

6.468

8,73%

jeugdzorg

6.008

8,10%

inkomensvoorziening en minimaondersteuning

4.766

6,43%

subsidies/bijdragen derden

4.639

6,26%

stelposten/taakstelling

2.763

3,73%

rente en afschrijving

2.585

3,49%

administratief

2.516

3,39%

resultaatbestemming

1.644

2,22%

begrotingssaldo

1.549

2,09%

salarissen

1.288

1,74%

storting in voorzieningen

359

0,48%

belastingen en heffingen

291

0,39%

energiekosten

273

0,37%

inkomensoverdrachten

272

0,37%

rijksafdrachten

143

0,19%

inhuur personeel

27

0,04%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

74.127

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van bijna 27% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (Wmo, jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal ruim 23% van de totaal begrote lasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17