Algemeen

Leeswijzer begroting 2023

Deze begroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Algemeen
Dit onderdeel is de inleiding op deze begroting, waarin de belangrijkste punten zijn weergeven en een samenvatting is opgenomen van het financiële resultaat.

Programma's
De Begroting 2023 van de gemeente Sint-Michielsgestel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. Enkele grote projecten worden apart benoemd.
De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • Titel van het programma
 • Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel
 • Dit is het doel
 • Dit valt eronder
 • Dit kost het
 • Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting
 • Bijbehorende beleidsproducten en projecten.


Voor alle beleidsproducten en projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)
 • Dit gaan we dit jaar doen
 • Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing)
 • Dit kost het
 • Financiële toelichting.

Paragrafen
De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht. De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Financiën
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Sint-Michielsgestel, waarbij allereerst ingegaan wordt op de ontwikkeling van het financiële begrotingsbeeld. Met verder onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.


Bijlagen
Deze begroting wordt gecompleteerd met een aantal bijlagen, waarvan een deel is opgenomen in het afzonderlijk bij deze begroting behorend bijlagenboek.

MijnGemeenteDichtbij
De volledige bestuursondersteuning voor onze gemeente wordt uitgevoerd door MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17