Financiën

Investeringen

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In de Eerste bestuursrapportage 2022 is gerapporteerd over mutaties in de investeringen. In aanvulling daarop zijn in deze begroting verder geen investeringsmutaties doorgevoerd.   

De investeringen zijn verder onder te verdelen naar lopende investeringen en voorgenomen, gehonoreerde investeringen. De hieronder weergegeven lopende investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 2022 zijn de tot en met 2021 gerealiseerde investeringen.
In het overzicht zijn de lopende investeringen weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering.

Overzicht investeringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

totaal

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

investeringen met economisch nut:

Aanschaf video-volgsysteem

35

35

Investeringen buitensport, vervangingsonderhoud

1.208

499

314

283

112

Uitbreiding basisscholen Fonkel en De Wegwijzer

1.645

1.558

87

Investeringen OG, voor openbare dienst BTW

382

24

349

9

Investeringen gemeentelijk vastgoed

20

20

0

Investeringen binnensport vervangingsonderhoud

1.274

29

1.064

105

76

MFA Gemonde

1.500

465

1.035

Investeringen gemeenschapsh vervangingsonderh kvh

450

401

23

26

Investeringen maatschappelijke ondersteuning, KVH

37

37

Berging/materiaalhok Scouting PD Zegenwerp

30

5

25

Investeringen jeugdaccommodaties vervangingsonderh

45

26

19

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

10.065

975

2.269

2.052

2.118

1.556

1.096

totaal economisch nut

16.691

3.031

5.476

2.784

2.128

1.963

1.310

investeringen met maatschappelijk nut:

Civieltechnische investeringen

389

78

285

26

Aanpassingen Theerestraat-Vugterweg

440

356

84

Werkz. buiten rioolsleuf Middelrode 1e fase 2020

198

186

12

Werkz. buiten rioolsleuf Middelrode 3e fase 2022

133

133

Herinrichting openbare ruimte centrum Sint-Michielsgestel

1.742

314

43

470

915

Vervanging armaturen openbare verlichting

750

8

150

153

153

160

126

Vervanging masten openbare verlichting

684

34

131

134

136

139

110

Aanpassing oversteekbaarheid Schijndelseweg/Hezelaar

300

18

282

Herinrichting Mercuriusplein

2.212

1.962

250

Parkeerplaatsen Essche Stroom (museum Herlaer)

13

-11

24

Parkeerplaatsen Hopveld/ Brouwerstraat

50

50

totaal maatschappelijk nut

6.911

2.553

1.508

615

760

1.214

262

INVESTERINGEN

23.602

5.584

6.983

3.399

2.887

3.177

1.571

Overzicht desinvesteringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

totaal

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

investeringen met economisch nut:

MFA Gemonde

79

79

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

84

84

investeringen met maatschappelijk nut:

-

DESINVESTERINGEN

163

79

84

Voorgenomen investeringen
Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 2,281 miljoen in deze begrotingsperiode. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn structureel als stelpost in de begroting opgenomen voor een totaalbedrag van € 279.200. De raad heeft deze investeringen al gevoteerd. Het college heeft de bevoegdheid om deze investeringen in eerdere jaren tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele begrotingsmutatie na besluit van de gemeenteraad.

Overzicht voorgenomen investeringen

Begrote investering

Begrote kapitaallasten

(x € 1.000)

2025

2026

2025

2026

Aanhangstrooier voor tractor

63

9

Sneeuwploegen groot en klein

49

8

Uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit

334

23

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

450

41

Voetbalaccommodatie Gemonde

900

63

Wegaanpassing bij vervanging riolering als investering

390

25

Basisschool De Bolster

Pm

100

100

Verkeersmaatregelen fase 2 Oud Herlaer

96

11

Totaal voorgenomen investeringen

2.281

100

279

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17