Financiën

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

Taakstellingen
In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Accommodatiebeleid / maatschappelijk vastgoed

165

165

165

165

Sociaal domein

200

200

200

200

Totaal nog te realiseren taakstellingen

365

365

365

365

Toelichting taakstellingen

De
taakstellingen accommodatiebeleid en inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie kinderopvang zijn gebaseerd op de kerntakendiscussie 2015. Via verkopen maatschappelijk vastgoed is inmiddels een deel van de oorspronkelijke taakstelling gerealiseerd.

De
taakstelling sociaal domein is via de begroting 2020 opgenomen oplopend tot € 650.000 structureel vanaf 2022. In eerdere jaren is al een deel van de taakstelling gerealiseerd (€ 143.000). Via de kadernota 2022 is aanvullend € 307.000 gerealiseerd, waardoor nog een taakstelling resteert van € 200.000.
Om deze resterende taakstelling te realiseren – en de effecten van de vergrijzing en extra hulpvraag in de toekomst op te vangen – blijven we inzetten op de afgesproken maatregelen die het sociaal domein voor de toekomst beheersbaar en betaalbaar moeten houden.


Risico realisatie taakstellingen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op het risico van niet een tijdige of een niet volledige realisatie van taakstellingen.

Stelposten/Begrotingssaldo
In deze begroting resteert een saldo tussen de begrote baten en de begrote lasten. Dit resultaat is het begrotingssaldo en kan op enig moment na begrotingsmutatie worden ingezet ten gunste van specifieke budgetten. Zoals eerder al gemeld biedt het jaar 2026 hiervoor nu geen ruimte.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begrotingssaldo

1.549

2.495

2.826

-910

Het begrotingssaldo is als exploitatieresultaat vrij inzetbaar en na afloop van het jaar maakt het werkelijke gerealiseerde saldo deel uit van het jaarresultaat.

Bestemde stelposten

Hierna volgt een overzicht van de bestemde stelposten. In principe is dit beschikbare begrotingsruimte en deze wordt op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten toegevoegd.

  • In dit overzicht zijn ook de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen opgenomen. Een overzicht van de in deze begroting opgenomen voorgenomen investeringen is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen.
  • Jeugdzorg: net zoals de eenmalige middelen die met de septembercirculaire voor 2022 toegekend zijn (€ 1,6 miljoen) worden ook de eenmalige middelen voor 2023 (€ 1,5 miljoen) nog niet ingezet. Nader uit te voeren onderzoek moet eerst aangeven welke deel van het budget moet worden ingezet voor jeugdbudget en welk deel eventueel kan worden toegevoegd aan de algemene middelen. Daarnaast is ook het structureel effect nog niet bekend. We streven er naar om bij de Tweede bestuursrapportage 2022 dit duidelijk te hebben.
  • Tenslotte zijn stelposten beschikbaar voor ontwikkeling areaal en prijzen. Onderstaand de nog niet aan specifieke toegekende beschikbare budgetten.

Overzicht bestemde stelposten
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Voorgenomen investeringen

100

279

Jeugdzorg

1.511

Areaaluitbreiding

70

228

279

255

Prijsindexering (sociaal domein) via reserve

182

630

1.119

1.588

Prijsindexering (en accres gemeentefonds)

1.169

1.460

1.695

1.939

Totaal bestemde stelposten

2.932

2.318

3.193

4.061

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17