Bijlagen

Bijlagen

In het bijlagenboek behorende bij deze begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:
1.   Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

2.   Baten en Lasten per BBV Taakveld

3.   Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

4.   Overzicht Reserves en Voorzieningen
   
5.   EMU-Saldo

6.   Overzicht formatie en loonkosten

7.   Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

8.   Specificatie incidentele baten en lasten

9.   Berekening gemeentefonds meerjarig

10.   Ontwikkeling lokale lasten

Het bijlagenboek is hier te vinden: Bijlagenboek

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17