Financiën

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen
Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is.

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa)
Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen.

Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders
Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders.

Civieltechnische kunstwerken
Voor egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.

Voorziening afvalverwijdering / -verwerking
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide ook ten laste te laten komen van deze voorziening.

Voorziening rioolbeheer
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. Deze voorziening is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging.

Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

Verplichtingen, verliezen en risico's

2.875

2.732

2.605

2.489

2.370

2.248

Onderhoudsegalisatie

987

680

484

621

515

426

Toekomstige vervangingsinvesteringen

Door derden beklemde middelen

9.902

9.892

9.837

9.730

9.691

9.720

Totaal voorzieningen

13.764

13.304

12.926

12.840

12.576

12.394

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

Saldo per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

Onderhoud accommodaties (geen scholen)

837

530

339

439

304

224

Voorziening APPA bestuurders vanaf 2014

2.825

2.716

2.605

2.489

2.370

2.248

Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders

50

16

Civieltechnische kunstwerken

150

150

146

181

211

202

Afvalverwerking

481

504

504

514

535

570

Rioolbeheer

9.421

9.388

9.333

9.217

9.156

9.150

Totaal voorzieningen

13.764

13.304

12.926

12.840

12.576

12.394

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17