Financiën

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2021 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2021;
  • Kolom 2022 tot en met 2026 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Immateriële vaste activa

3

2

1

Materiële vaste activa

35.058

40.222

41.647

42.606

43.794

43.338

Financiële vaste activa

2.151

2.006

1.858

1.725

1.589

1.450

Voorraden

-2.864

-2.619

-3.247

-515

0

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.049

Liquide middelen

605

Overlopende activa

1.559

TOTAAL ACTIVA

52.561

39.611

40.259

43.816

45.383

44.788

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Eigen vermogen

22.098

21.267

21.427

22.463

23.804

25.617

Voorzieningen

13.764

13.304

12.926

12.840

12.576

12.394

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

2.056

1.654

1.248

857

763

666

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

12.346

3.386

4.658

7.655

8.240

6.111

Overlopende passiva

2.297

TOTAAL PASSIVA

52.561

39.611

40.259

43.816

45.383

44.788

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17