Financiën

Reserves

Nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2022
Momenteel wordt een nieuwe Nota reserves en voorzieningen voorbereid. Streven is om deze voor het eind van 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Onderbouwing nut en doel reserves
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

I. ALGEMENE RESERVES

Algemene risico reserve
Behouden van eigen vermogen.
Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.


II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije reserve
Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en jaarrekeningresultaten.

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d.
Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD
Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Egalisatiereserve P&O
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Egalisatiereserve afschrijvingen
Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves.

Gemeentelijke subsidies
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling.

Egalisatiereserve bouwvergunningen
Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief.

Wegbeheer
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden.

Groenfonds
Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden.

Cultuurzaken
Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente.

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)
Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen.

Reserve Sociaal Domein
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.

Vertoont een reserve in een jaar een negatieve stand dan wordt deze gedekt door successievelijk te beschikken over:

- de Vrije reserve
- de Algemene risico reserve.

Algemene risico reserve
Deze reserve is de buffer voor het opvangen van risico’s. Ook wordt deze reserve ingezet indien het nodig is om andere bestemmingsreserves (tijdelijk) aan te vullen. De stand van deze reserve bedraagt € 5,6 miljoen bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 en kent nadien geen begrote mutaties.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 € 15,6 miljoen en neemt toe tot € 15,8 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en stijgt vervolgens tot € 20,0 miljoen aan het eind van 2026.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen (per 1-1-2023, € 4,0 miljoen);
  2. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen (per 1-1-2023, € 11,6 miljoen).

Aan de reserves wordt geen rente toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

Saldo per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

ALGEMENE RESERVE:

Algemene Risico Reserve

5.627

5.627

5.627

5.627

5.627

5.627

BESTEMMINGSRESERVES:

Vrije reserve, vrij besteedbaar

-87

426

517

-128

39

205

- spaardeel sporthal De Run

650

650

650

650

650

650

- spaardeel verkeerskundige projecten

500

500

500

500

500

500

- spaardeel ontwikkelingen Heidelust

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

732

732

732

732

732

732

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

358

358

358

358

358

358

Egalisatiereserve P&O

204

189

189

189

189

189

Egalisatiereserve afschrijvingen

4.320

3.953

3.586

4.479

4.112

3.745

Gemeentelijke subsidies

51

51

51

51

51

51

Egalisatiereserve bouwvergunningen

50

50

50

50

50

50

Wegbeheer

548

548

548

548

548

548

Groenfonds

1.161

1.440

1.333

978

883

788

Reserve onderwijs gebouwelijk

1.435

1.495

1.570

1.645

1.720

1.795

Cultuurzaken

194

182

169

157

144

132

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)

0

886

803

764

728

695

Reserve Sociaal Domein

3.346

2.880

3.444

4.564

6.173

8.251

Totaal reserves

20.389

21.267

21.427

22.463

23.804

25.617

In totaal stijgt de omvang van de reserves van € 21,3 miljoen bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 tot € 25,6 miljoen per 1 januari 2027.

De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op het totaal vermogen) stijgt in deze periode van 53,7% tot 57,2%. Een voldoende omvang van reserves is nodig om tegenvallers op te vangen en toekomstige ontwikkelingen te realiseren.

We streven naar een verbetering van de vermogenspositie. Daarom is beleid om netto verkoopresultaten vanuit maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor twee doeleinden, te weten, 50% ter dekking van toekomstige onderwijsinvesteringen (reserve onderwijs gebouwelijk) en 50% ter versterking van de vermogenspositie (algemene risico reserve). Dit beleid is geformaliseerd via een besluit van de raad met de Eerste bestuursrapportage 2021.


Begrote reservemutaties en resultaatbestemming
De belangrijkste begrote reservemutaties (resultaatbestemming) zijn samenvattend:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

stortingen in reserves:

sociaal domein

1.132

1.089

1.089

1.089

490

sociaal domein, budget prijsindexering (structureel)

51

182

630

1.119

1.588

versterking vermogenspositie (structureel)

302

311

311

311

311

gemeenschapshuizen

1.032

resultaat exploitatie RvR, groenfonds projecten

1.021

jaarresultaat

1.709

sparen voor toekomst (onderwijs; structureel)

60

75

75

75

75

grondexploitatie

442

Totaal stortingen

5.307

1.656

2.546

2.593

2.464

onttrekkingen aan reserves:

sociaal domein

1.650

706

598

598

dekking kapitaallasten (structureel)

367

367

367

367

367

overhevelingen en bestemming jaarresultaat

1.569

15

gemeenschapshuizen

146

83

40

36

32

gehonoreerde wensen en dekking budgetten

218

218

409

156

156

begrotingssaldo

15

resultaat exploitatie RvR, groenfonds projecten

466

108

95

95

95

Totaal onttrekkingen

4.430

1.496

1.509

1.253

651

RESULTAATBESTEMMING

-878

-160

-1.037

-1.340

-1.813

Toelichting mutaties reserves vanaf 2023
Het BBV schrijft voor om in de begroting een overzicht op te nemen van de reservemutaties met een structureel en met een incidenteel karakter. Bovendien behoren de posten te worden gespecificeerd. Hiervoor verwijzen we naar het volgende overzicht:

Structurele en incidentele mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

structurele stortingen in reserves:

Stelpost prijsindexering budgetten sociaal domein wordt gestort in reserve sociaal domein

182

630

1.119

1.588

Voor verwerking van de vermogenspositie wordt jaarlijks een bedrag gestort in de vrije reserve

311

311

311

311

Ter voorbereiding op toekomstige investeringen in onderwijslocaties wordt jaarlijks gestort in de reserve onderwijs gebouwelijk

75

75

75

75

Totaal structurele stortingen

567

1.015

1.504

1.974

incidentele stortingen in reserves:

Diverse projecten sociaal domein worden via egalisatie verrekend met reserves sociaal domein

1.089

1.089

1.089

490

Grondexploitatie, incidenteel resultaat afsluiten complex

442

Totaal incidentele stortingen

1.089

1.530

1.089

490

TOTAAL STORTINGEN

1.656

2.546

2.593

2.464

structurele onttrekkingen aan reserves:

Ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen

367

367

367

367

Totaal structurele onttrekkingen

367

367

367

367

incidentele onttrekkingen aan reserves:

Diverse projecten sociaal domein worden via egalisatie verrekend met reserve sociaal domein

706

598

598

Voor gemeenschapshuizen wordt een jaarlijks afbouwend bedrag vanuit de reserve ingezet

83

40

36

32

Voor diverse budgetten is dekking vanuit reserves beschikbaar

325

504

251

251

Overheveling budgetten vanuit jaarrekening 2021

15

Totaal incidentele onttrekkingen

1.129

1.142

886

284

TOTAAL ONTTREKKINGEN

1.496

1.509

1.253

651

SALDO RESERVEMUTATIES

160

1.037

1.340

1.813

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17