Financiën

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2023
(x € 1.000)

baten

lasten

saldo

Resultaat voor bestemming:

Duurzaamheid

5.816

7.202

-1.386

Sociaal domein

5.153

32.603

-27.449

Leefomgeving

3.639

11.973

-8.335

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

480

5.331

-4.852

Ruimtegevend bestuur

655

7.024

-6.369

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming

15.744

64.134

-48.391

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

511

135

376

0.61 OZB woningen

6.409

110

6.298

0.62 OZB niet-woningen

1.540

1.540

0.63 Parkeerbelasting

0

0.64 Belastingen overig

801

894

-93

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

46.679

46.679

Overhead (taakveld 0.4)

4

2.718

-2.714

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo

957

2.944

-1.987

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

72.643

70.934

1.709

Toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzaamheid

39

39

Sociaal domein

694

1.333

-639

Leefomgeving

459

459

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

214

214

Ruimtegevend bestuur

78

311

-232

Totaal van de programma's: resultaatbestemming

1.484

1.644

-160

RESULTAAT

74.127

72.578

1.549

af: incidentele baten en lasten

2.791

2.867

-76

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

71.336

69.711

1.625

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting voor het jaar 2023 structureel en reëel in evenwicht is. Dit geldt ook 2024 en 2025, maar niet voor 2026. zoals blijkt uit de presentatie van het structureel begrotingssaldo vanuit het overzicht Incidentele baten en lasten op programmaniveau.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17