Financiën

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:

Resultaat voor bestemming

Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.


Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming

Resultaat na bestemming / Totaal resultaat

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):

- voor het jaar 2021 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2022 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.

Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzaamheid

6.259

7.457

5.816

6.066

6.206

6.353

Sociaal Domein

5.153

5.204

5.153

5.169

5.206

5.206

Leefomgeving

7.237

4.465

3.639

4.852

2.649

2.146

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

575

1.539

480

480

481

481

Ruimtegevend bestuur

52.916

56.236

57.555

58.469

60.466

58.228

Totaal baten

72.141

74.900

72.643

75.037

75.007

72.414

Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzaamheid

7.797

8.390

7.202

7.487

7.659

7.837

Sociaal Domein

32.561

33.528

32.603

32.605

32.806

32.752

Leefomgeving

12.872

12.458

11.973

13.143

11.412

11.157

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

5.818

5.292

5.331

5.227

5.290

5.398

Ruimtegevend bestuur

10.253

14.316

13.825

13.043

13.672

14.366

Totaal lasten

69.301

73.982

70.934

71.506

70.840

71.511

Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzaamheid

-1.537

-933

-1.386

-1.421

-1.453

-1.484

Sociaal Domein

-27.408

-28.324

-27.449

-27.437

-27.600

-27.546

Leefomgeving

-5.635

-7.993

-8.335

-8.291

-8.764

-9.011

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

-5.243

-3.753

-4.852

-4.747

-4.810

-4.917

Ruimtegevend bestuur

42.664

41.920

43.730

45.427

46.793

43.862

Totaal saldo

2.841

918

1.709

3.531

4.167

904

Resultaatbestemming (x €  1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzaamheid

Onttrekkingen

328

331

39

39

39

39

Toevoegingen

10

1.021

0

0

0

0

Saldo reserveringen

318

-690

39

39

39

39

Sociaal Domein

Onttrekkingen

2.502

1.638

694

586

586

0

Toevoegingen

2.563

1.231

1.333

1.781

2.270

2.153

Saldo reserveringen

-61

406

-639

-1.195

-1.684

-2.153

Leefomgeving

Onttrekkingen

603

525

459

664

411

411

Toevoegingen

203

0

0

442

0

0

Saldo reserveringen

399

525

459

222

411

411

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Onttrekkingen

650

276

214

158

154

151

Toevoegingen

0

1.032

0

0

0

0

Saldo reserveringen

650

-756

214

158

154

151

Ruimtegevend bestuur

Onttrekkingen

1.664

3.356

78

50

50

50

Toevoegingen

4.102

2.011

311

311

311

311

Saldo reserveringen

-2.438

1.345

-232

-261

-261

-261

Totaal resultaat (x € 1.000)

1.709

1.749

1.549

2.495

2.826

-910

Het begrotingsjaar 2023 is sluitend en kent een positief begrotingssaldo. Ditzelfde geldt voor de begrotingsjaren 2024 en 2025. Het structurele beeld (2026) geeft echter een negatief begrotingssaldo waarmee dus sprake is van een niet sluitende meerjarenbegroting.

De belangrijkste reden hiervoor is de forse terugloop van de inkomsten vanuit het Gemeentefonds. Vanaf 2026 wordt de eerder opgeschorte opschalingskorting alsnog doorgerekend, is sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres (prijsontwikkeling) van het gemeentefonds en ten slotte leidt ook de herverdeling gemeentefonds tot minder inkomsten.

Overigens heeft het begrotingstekort voor 2026 geen gevolgen voor de vorm van toezicht aangezien hiervoor allereerst een toets gedaan wordt op het begrotingsjaar 2023.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17