Financiën

Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Uitgangspunt toezicht: materieel begrotingsevenwicht
Bij de beoordeling door de toezichthouder of de begroting structureel in evenwicht is, wordt gebruik gemaakt van het overzicht van incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt het materiële begrotingsevenwicht beoordeeld: worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Dit geldt voor zowel het bestaande beleid als het in de begroting opgenomen nieuwe beleid. Met het inzicht in incidentele baten en lasten wordt dan, ook meerjarig, het structurele begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. Door de toezichthouder wordt vervolgens beoordeeld hoe het materiële begrotingsevenwicht zich verhoudt tot het formele begrotingsevenwicht. Dit geeft o.a. een indicatie hoe de begroting in het meerjarig perspectief sluitend is gemaakt en het realiteitsgehalte en volledigheid van in de begroting opgenomen ramingen van baten en lasten.

Regelgeving BBV
Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten en lasten een onderdeel van de begrotings- en jaarstukken. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel en reëel begrotingsevenwicht. Pas na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel begrotingssaldo.

Structurele baten en lasten
Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel bestaand beleid. Dit laat onverlet, dat de hoogte van de structurele baten en lasten jaarlijks kan fluctueren.

Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Ook door nieuw beleid of door bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed.


Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

Mutaties reserves
Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Daarom zijn ook alle incidentele reservemutaties in het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Verder in deze financiële begroting is een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle structurele en incidentele reservemutaties.

Overzicht incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht is per programma aangegeven welk bedrag is begroot aan incidentele baten en incidentele lasten. Incidentele baten en lasten met een bedrag van minder dan € 10.000 zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Incidentele baten en lasten
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Incidentele baten:

Programma Sociaal domein

Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 83.100 worden ingelegd gedurende drie jaar. Deze dekken we uit de reserve Sociaal Domein.

83

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart 2021 en loopt dan twee jaar; dekking via reserve sociaal domein (incidentele reservemutatie).

10

Programma Leefomgeving

Budget voor afbouw Schuurkerkpad. Uitvoering (in 2024) afhankelijk van bebouwing woning op laatste percelen op de weg Schuurkerkpad. Dekking vanuit vrije reserve.

205

Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 30 juni 2022).

1.556

2.732

515

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve (incidentele reservemutatie).

13

Overige incidentele onttrekkingen aan reserves

1.129

937

886

284

Totaal incidentele baten

2.791

3.874

1.401

284

Incidentele lasten:

Programma Sociaal domein

Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 83.100 worden ingelegd gedurende drie jaar.

83

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart 2021 en loopt dan twee jaar.

10

Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona. Dit vervalt vanaf 2024.

14

Tijdelijke huisvesting De Fonkel: Voor de tijdelijke uitbreiding van basisschool De Fonkel is voor de periode 2022-2024 € 65.500 beschikbaar gesteld.

33

17

Programma Leefomgeving

Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 30 juni 2022).

1.556

2.732

515

Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet: Om de koers van de Omgevingswet “de basis op orde” vast te kunnen houden, is een aanvullend uitvoeringsbudget nodig. Dit aanvullend budget bedraagt in 2021 € 150.000, in 2022 € 50.000 en in 2023 € 25.000. Betreft incidenteel budget om de nieuwe wetgeving te implementeren.

25

Budget voor afbouw Schuurkerkpad. Uitvoering (in 2024) afhankelijk van bebouwing woning op laatste percelen op de weg Schuurkerkpad. Is een eenmalig budget.

205

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse. Betreft een incidentele activiteit.

10

10

Bijdrage realisatie Van Gogh Nationaal Park. Deze bijdrage loopt tot en met 2023.

13

Budget ‘Gestels Genieten’, De toeristisch-recreatieve visie 2020-2023. Dit beleid wordt hiermee voor onbepaalde tijd herzien en is daarmee incidenteel.

10

Tijdelijk budget cultuureducatie CMK. Budget vervalt na 2023.

10

Programma Ruimtegevend bestuur

Incidenteel budget voor rekenkameronderzoek grote bouwprojecten (Raad 30 juni 2022). Dit onderzoek past niet binnen het budget voor regulier rekenkameronderzoek.

15

Overige incidentele stortingen in reserves

1.089

1.089

1.089

490

Totaal incidentele lasten

2.867

4.042

1.614

490

Saldo incidentele baten/lasten

-76

-168

-213

-207

Het begrotingssaldo behoort in de structurele zin te worden gepresenteerd. Indien de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten, dan leidt dit tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo .

Presentatie structureel begrotingssaldo
Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet behoort de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de meerjarenbegroting volledig en realistisch zijn. In navolgende tabel gaan we in op het structurele begrotingssaldo.

Incidenteel en structureel begrotingssaldo
(x € 1.000)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Baten

72.643

75.037

75.006

72.413

Lasten

70.934

71.506

70.840

71.510

Resultaat voor bestemming

1.709

3.531

4.167

904

Resultaatbestemming

-160

-1.037

-1.340

-1.813

Resultaat na bestemming

1.549

2.495

2.826

-910

af: Saldo incidentele baten/lasten

-76

-168

-213

-207

Structureel begrotingssaldo

1.625

2.662

3.039

-703

overschot

overschot

overschot

tekort

In alle begrotingsjaren zijn er meer incidentele lasten dan incidentele baten. Het corrigeren van het begrotingssaldo voor incidentele lasten en baten (resultaat na bestemming) leidt tot een overeenkomstige (positieve) aanpassing van het structurele begrotingssaldo in deze jaren.

De Provincie Noord-Brabant toetst bij het bepalen van de vorm van toezicht eerst naar het structureel en reëel in evenwicht zijn van het begrotingsjaar 2023. Als dit niet het geval is, dan wordt het laatste jaar (i.c. 2026) beoordeeld. Conclusie is dat onze begroting voor het begrotingsjaar 2023 structureel en reëel in evenwicht is.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17